Institute of Science in Society w Londynie:
Zgodnie z protokołami Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, które mają rangę wyższą niż ustawodawstwo Unii Europejskiej czy poszczególnych krajów, obywatele mają prawo do zdrowej, nieskażonej żywności. Późniejsze protokoły, takie, jak Międzynarodowa Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Protokół Kartagiński i Szczyt w Lizbonie, podkreślają potrzebę ochrony różnorodności biologicznej środowiska naturalnego i integralności łańcucha pokarmowego przed szkodliwymi wpływami.

"Konsument nie ma żadnej korzyści, ponosi za to całe ryzyko", stwierdza dr. Judy Carmen z Australijskiego Towarzystwa ds. Zdrowia Publicznego. "Nawet przy niewielkim prawdopodobieństwie ryzyka, skutki mogą być katastrofalne... Istnieje paląca konieczność wstrzymania handlu i przetestowania wszystkich produktów na rynku."

Bezpieczeństwo GMO bazuje na zapewnieniu US-amerykańskiego Urzędu ds. Lekarstw i Zywności, że rośliny GMO i tradycyjne są "zasadniczo ekwiwalentne." Zasada ta, przyjęta za ogólną zasadę obchodzenia się z GMO na świecie, pozwala na unikanie testów uwzględniających specyfikę tych nowych środków deklarowanych jako żywność, a zawierających niespotykane dotychczas w diecie ludzkiej części roślin, zwierząt i mikrobów jak również skutków uszkodzenia w efekcie ich 'montażu' rodzimej struktury roślinnego DNA. GMO bada się tak, jak badane są tradycyjne środki żywnościowe.

i jeszcze jedno

Coś w tym być musi, jeżeli w wyniku milionów lat mozolnych prób i porażek na Ziemi z pra-zupy wyłoniły się obecne gatunki. Zupa, którą zamierza ugotować człowiek przy użyciu technologii genetycznej, likwidując ich ustalone granice, pomoże zapewnie dać ostatecznie odpowiedź na parę frapujących ludzkość pytań, np.: Jak i dlaczego powstało życie? Narzucająca się w obliczu znoszenia gatunkowych barier anlogia: Podobnie odpowiadają sobie na nurtujące je egzystencjalne pytania ziemniaki, marchew i pietruszka tracąc swoją gatunkową identyfikację w garnku na średnim ogniu.
Porównywanie aktu przemocy jakim jest wprowadzanie obcy
ch genów do genomów komórek (:= przestrzelenie, infekcja wirusowa, p. dr. TRAAVIK na tej stronie) z tradycyjnym zapyleniem przy udziale narządów rozrodczych organizmów żywych i twierdzenie, że "życie już zawsze było genetyką" jest nie tyle śmieszne, co żenujące.
Bakteria ziemna
Bacillus thuringiensis (Bt) nie byłaby w stanie skrzyżować się w drodze zapylenia z kukurydzą, ziemniakami lub soją, gdyby nie zmusiła jej do tego inżynieria genetyczna, podobnie, jak nie zrobiła tego, mając do dyspozycji dziesiątki tysięcy - jeżeli nie miliony - lat do chwili obecnej. Dlatego nie była ona do tej pory częścią ludzkiej diety; ma stać się obecnie.
Wynikiem wprowadzania obcych genów w procesach inżynierii genetycznej są uszkodzone genomy rośliny rodzimej, natomiast na t
emat odkrytych- ilu nie odkrytych? - powstających szczątków materii nikt do tej pory nie był w stanie dać konkretnej odpowiedzi: Dlaczego powstają i jakie mogą mieć działanie na organizmy żywe? Jest to fakt nie świadczący o tym, że Metody inżynierii genetycznej są niezwykle precyzyjne.

Dlatego, pomijając już względy moralne, etyczne i ewolucyjne, pojawiające się w świetle tego, że tworzenie barier między gatunkami trwało miliony lat, i musi mieć w związku z tym jakiś sens... albo było bez sensu???

Drogi Konsumencie,
kupuj organic, FairTrade, kupuj z rozwagą i z myślą o przyszłości tego świata.
Aby uniknąć przyszłości, w której na ziemi rosnąć będą rośliny i rodzić się będzie życie tylko takie, na jakie zezwolą swoimi patentami koncerny.
Również placówki gastronomiczne zobowiązane są do oznaczania składników w karcie dań.
Olej sojowy gmo jest w chwili obecnej jednym z głównych artykułów spożywczych, wkradającym się po cichu do Twojego menu.
Przyszłość Ziemi leży w Twoich rękach.

storytel

Pestycydy/Rezystencje/Redukcja zużycia pestycydów

Wpływ na zdrowie

Wpływ na środowisko, zapylenie

Kontaminacje, afery

GMO a woda

Uprawy farmaceutyczne

Porównania, analizy uprawy tradycyjne/gmo

Zaspokojenie potrzeb ludzkości

Prawo pięści - patenty

Wyniki przeprowadzonych przez Uniwersytet Cornwell i Chińską Akademię Nauk badań nad genetycznie modyfikowaną bawełną-Bt (bakteria ziemna Bacillus thurigiensis) nie potwierdziły tezy o ograniczeniu zużycia chemicznych środków ochrony roślin przez odmiany transgeniczne.
Badania okazały się fiaskiem idei autora, prof. Pen Pinstrup-Andersena, którego zamiarem było wykazanie efektu odciążenia środowiska. Dające się zauważyć w pierwszym okresie po wprowadz
eniu transgenów tego typu efekty zanikły zupełnie w latach kolejnych. Przyczyną był masowy rozwój szkodników zmuszający rolników-gm do zwiększenia dawek pestycydów liczba oprysków wzrosła do 20. (08.06)
-------------
REZYSTENCJE obniżają okres skuteczności bawełny Bt, jedynym wyjściem jest dalsze rozstrzepianie genomu http://www.organicconsumers.org/clothes/failing021204.cfm

-------------
SUPERCHWASTY zwiększają zużycie herbicydów np. Argentyna z 59,2 mln l w 1998, na 100 mln l 2004 http://www.organicconsumers.org/ge/ge-soya.cfm

-------------
OPIERAJAC SIE na danych US Departamentu Rolnictwa (USDA) Dr Charles Benbrook z Northwest Science and Environment Policy Centre at Idaho (USA) konkluduje, że od 1996 r. uprawy 550mln akrów (=4046m2) genetycznie zmienionych soi, kukurydzy i bawełny w USA zwiększyły zużycie pestycydów o 50 mln funtów (=0,454kg) w porównaniu z uprawiami tradycyjnymi, w opracowaniu podkreślono szczególnie zwiększenie zużycia herbicydów w przypadku uodpornionych na nie gatunków soi, związanym z coraz obszerniejszym występowaniem superchwastów. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin doprowadziło w Indiach do dziesięciokrotnego wzrostu liczby szkodników bawełny, z siedmiu (7) w latach 60-tych do siedemdziesięciu (70) w latach 90-tych. http://www.organicconsumers.org/clothes/failing021204.cfm -------------
 Uprawa soi gmo (Monsanto) w Argentynie zbliża się do pierwszego dziesięciolecia, jego podsumowanie w czasopiśmie naukowym New Scientist to raport o mającej miejsce katastrofie ekologicznej i ludzkiej - nastąpił gwałtowny wzrost zapadalności na chorobyi dróg oddechowych i alergie, u ptaków obserwowane są coraz częstsze defekty płodu. Argentyna była jednym z pierwszych krajów decydując się w 1997 r. na GMO. Postępująca erozja pampy zmuszała do szukania dróg wyjścia, rozwiązaniem miała być soja odporna na herbicyd Roundup Ready (glyfosat) koncernu Monsanto, który obiecywał niszczenie chwastów bez konieczności stosowania głębokiej orki - wystarczało dwukrotne w roku spryskiwanie herbicydem. Do roku 2002 prawie połowa ziemi uprawnej znalazła się pod soją RR - 11,6 mln ha. W chwili obecnej masowo występujące superchwasty zmuszają do wielokrotnego stosowania herbicydu i wprowadzania mieszanek herbicydów o super-toksyczności. http://www.greenpeace.org/deutschland/?page=/deutschland/news/gentechnik/argentiniens-bittere-gen-ernte

GMO: Badania naukowe: Nie może być, co być nie powinno
USA

Od listopada 2006 mnożą się meldunki o ginięciu pszczół, ocenia się, że w ubiegłym roku zaginęło - opuściło ul i nie powróciło: na wschodzie USA 70% i na zachodzie 60% pszczelich rojów - pozostające w ulach wymierają na wskutek osłabienia spowodowanego przez pasożyty i choroby. Problemem zajęli się naukowcy, nazwali go wstępnie Colony Collapse Disorder (CCD), badają jak narazie bez rezultatów.

Brak jest danych na temat tego, co naukowcy badają. Wiadomo, czego nie badają - wpływu transgenicznych roślin na zachowanie się pszczół.
Podstawą do wykluczenia takiego jest raport Uniwersytetu Jena (Niemcy) z lat 2001-2004, w którym stwierdza się, że: "Generalnie nie można było udowodnić chronicznie toksycznego działania kukurydzy Bt, typu Bt176 i MON810 na zdrowe roje
".

Ekperyment w Jenie obejmował również próby polowe. W trakcie ich przeprowadzania stwierdzono opadnięcie pszczół pasożytem (mikrosporidami), raport na ten temat: "Opad ten prowadził do obniżenia liczby pszczół zarówno tych prowadzonych na pyłkach z toksyną Bt, jak i wolnych od Bt i w następstwie do redukcji populacji. Efekt ten był w przypadku toksyny Bt znacząco mocniejszy." Ponadto: "Te znaczące różnice mówią o współdziałaniu toksyny i patogenu na komórki jelitowe pszczoły. Przyczyna takiego oddziaływania jest nieznana." 03.2007

-------------

Więcej niż połowa młodych szczurów, których matki karmione były gentycznie zmienioną soją, nie przeżyła pierwszych trzech tygodni (55,6%), przewyższając stopniem śmiertelności prawie sześciokrotnie śmiertelność potomstwa matek karmionych soją tradycyjną (9%) i ośmiokrotnie potomstwa, których matki nie były karmione soją. Badania przeprowadzone zostały przez Rosyjską Akademię Nauk, opublikowane zostały przez brytyjski Independent.

Badania powyższe są kolejnymi, po licznych innych, przeprowadzonych przez placówki naukowe różnych krajów, przypominających o braku odpowiedzi na pytania: czym są i jak oddziaływują na zdrowie człowieka GMO?, ich wyniki budzą obawy o przyszłość, w której ludzkość być może zmuszona będzie do spożywania wyłącznie genetycznej żywności, której uprawy i spożycie wymuszane są przez jej protagonistów wspieranych przez banki i Swiatową Organizację Handlu (WTO) na coraz większych obszarach.

Opublikowane w ostatnich miesięcach:
- Badania nad soją-gm przeprowadzane we Włoszech ujawniły jej degenerujące oddziaływanie na wątrobę i trzustkę myszy.
- Australia przerwała długoletnie badania nad genetycznie zmienionym grochem po stwierdzeniu uszkodzeń płuc zwierząt laboratoryjnych.
- Trzymane w tajemnicy i ujawnione dopiero w wyniku wyro
ku sądowego (strona skarżąca: Greenpeace Niemcy) wyniki badań nad kukurydzą-gm MON863, mówią o pomniejszeniu nerek i zmianach obrazu krwi badanych szczurow. Monsanto, największy światowy producent zbóż-gm, zaprzecza tej interpretacji, twierdząc, że zmiany się znikome i do pominięcia.

01.2006

--------------

Grupa francuskich badaczy na uniwersytecie w Caen (Normandia/Francja) opublikowała wyniki nowych toksykologicznych badań przeprowadzonych na herbicydzie Roundup Ready (Monsanto) stosowanym w kombinacji z uodpornionymi na niego uprawami GMO - w chwili obecnej najpopularniejszymi są sojaRR i kukurydzaRR.
Naukowcy stwierdzają między innymi, że stężenia RR poniżej granicy toksyczności mierzone są w procesie syntezy komórek rozrodczych i kwalifikują ten herbi
cyd do środków endokrynologicznie szkodliwych. Wyniki tych badań mogą wyjaśniać poronienia i przedwczesne porody u rodzin pracowników polowych w USA. Ogólnie stwierdza się, że ludzka placenta jest szczególnie wrażliwa na działanie RR w koncentracjach niskich, i stawia pod znakiem zapytania jego koncentrację w produktach żywnościowych - przy wprowadzaniu zbóż gm granice dopuszczalne dla herbicydów i pestycydów resztkowych podniesione zostały ich wielokrotność w porównaniu z okresem poprzedzającym - początkiem lat 90-tych. http://www.organicconsumers.org/monsanto/fetal030105.cfm

-------------
GMO: Lobby biotechnologiczne twierdzi że gmo jest zdrowe, ponieważ "Nie ma dowodów na szkodliwość gmo"

Brak dowodów zdaje się być w chwili obecnej namocniejszym argumentem lobby biotech po upadku mitów o likwidacji światowego głodu i redukcji zużycia chemicznych środków ochrony roślin przez GMO. Brak dowodów nie jest jednak wynikiem skrupulatnych testów gm, tylko ich braku. "To jest przykre, nie mamy więcej danych", mówi Allison Snow, professor ekologii Ohio State University. "Nie ma pieniędzy i tylko niewielu ludzi tym się zajmuje. Kompanie nie płacą za badania, które nie leżą w ich interesie" i dodaje: "Ty nie zrobisz pieniędzy na badaniach ryzyka, ale ty zrobisz pieniądze na biotechnologii." US Urząd ds. Rolnictwa USDA wydał w roku ubiegłym (2003) 180 mln$ na badania w dziedzinie biotechnologii, z tego 3,4 mln$, mniej niż 2%!!, na badania dotyczące ryzyka... wynikiem są bezpieczne GMO. more...

-------------
Soja-gm zmienia funkcjonowanie i strukturę wątroby

----------
(02.2004) DR. TRAAVIK podważa wszystkie dotychczasowe pewniki, że promotor wirusa mozajkowego kalafiora CaMV:

 • jest stabilny
 • pozostaje na genach do których jest doczepiony
 • jest roślinno-specyficzny i nie funkcjonuje w komórkach zwierzęcych
 • nie przenika z żywności do komórek w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi

Badania potwierdzają "gorące" właściwości CaMV, takie jak jego aktywność w zakresie całego DNA, wchodzenie w reakcję z obcymi chromosomami, aż po zachwianie równowagi genetycznej komórki i produkcję toksyn i karcynogenów włącznie. "Wyjaśniałoby to powiększenie komórek w przewodach pokarmowych spożywających GMO zwierząt." Promotor wirusa mozajkowego kalafiora CaMV zasiedlany jest sztucznie w zmienianym genetycznie ziarnie, gdzie służy jako napęd GMO. Bez jego udziału wstrzeliwany złom genowy pozostawałby nieaktywny. Badania trwają. http://www.organicconsumers.org/ge/studies030404.cfm

---------
Francuski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywności (AFSSA) (02.2002) stwierdził, że przeprowadzone do tej pory testy na zwierzętach na bezpośrednią zapadalność na alergie nie dają wystarczającej pewności, że gmo jest bezpieczne. Konieczne są testy długoterminowe i testy na ludzkich probantach. W wypadku tych ostatnich urząd nie widzi przeszkód przy testowaniu gmo wyprodukowanego w leczniczych celach, w przypadku gmo, którego celem było zwiększenie wydajności lub przerabialności zbiorów AFSSA widzi problem etyczny. http://www.organicconsumers.org/patent/france020402.cfm

------------
UK: Royal Society żąda innych testów na gmo. (02.2002) Brytyjska Royal Society żąda innych, nowych testów gmo. Dotychczasowe testy są praktycznie testami normalnej żywności i normalnych roślin, ponieważ akceptacja gmo odbyła się na zasadzie 1:1 = gmo i rośliny tradycyjne są zasadniczo ekwiwalentne. Oznacza to przyjęcie, że gmo jest tak samo bezpieczne/niebezpieczne jak uprawy tradycyjne i nie było konieczności wprowadzania nowych, nieznanych dotąd metod testowania. Friends of the Earth : "Ten raport stwarza mocne obawy co do zasad regulujących uprawę i licencjonowanie gmo. Obecne standarty bezpieczeństwa nie odpowiadają wymogom badań gmo w łańcuchu spożywczym, i produkty te są nadal w spożyciu." http://www.organicconsumers.org/gefood/royalsociety020602.cfm

------------
"SPŁYNEŁA NA NAS nowa fala strachu po tym jak ostatnie wyniki badań nad żywnością genetycznie zmodyfikowaną ujawniły, że w ciągu ostatniego roku o 50% wzrosła liczba alergii na soję. Wiodący europejscy specjaliści do spraw żywności przypisują ten fakt technologii genetycznej modyfikacji...Naukowcy z York Nutritional Laboratory są w stanie dostarczyć dowody na to, że żywność
genetycznie zmodyfikowana ma niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie....Po raz pierwszy w 17 letniej historii testowania żywności okazało się, że GM soja występuje w 10 najczęściej testowanych produktach, powodując liczne reakcje uczuleniowe.... Próbie poddano 4 500 osób. Wśród chorób wywołanych działaniem GM soi znajdujemy: syndrom nadwrażliwego jelita, problemy z trawieniem oraz dolegliwości dermatologiczne, np. trądzik. Powszechne również są problemy natury neurologicznej, np. syndrom chronicznego zmęczenia, bóle głowy, apatia. Daily Express, Wielka Brytania, 12 marzec 1999

------------
W 1994 r. rząd USA podnosi wartości dopuszczalne dla pestycydów resztkowych z 15ppm (cząstek na milion) na 100ppm, otwiera to rynek dla soi Monsanto ( 40ppm).
http://www.organicconsumers.org/ge/testing112403.cfm

-------------
"Znajdujemy się w kryzysowej sytuacji. Znamy wszystkie wady i niedociągnięcia genetycznego manipulowania, ale nie potrafimy tej wiedzy należycie wykorzystać. Zdają sobie z tego sprawę Monsanto, Du Pont i Novartis. Wiedzą to, o czym my wiemy, ale nie chcą się tym bliżej zająć, bo wymaga to ogromnych nakładów finansowych."
Prof. Richard Strohman, Wydział biologii Molekularnej i Ko
mórkowej, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

 

--------------
WB

Zakończyły się trzyletnie badania wpływu roślin gm na środowisko w Wielkiej Brytanii FSE (Farm Scale Evaluations). Wynikiem jest raport nie potwierdzający zapewnień protagonistów gm o 'zasadniczej ekwiwalencji' upraw tradycyjnych i gmo. Naukowcy stwierdzili, że oddziaływanie tych upraw ma szerszy zasięg niż dotychczas przyjmowano. Stosowane herbicydy zabijają głównie rośliny szerokolistne, których kwiaty przyciągają pszczoły, a nasiona ptaki, nie szkodząc natomiast trawom. Na polach obsianych rzepakiem ozimym gm obserwowano do 2/3 mniej motyli i tylko połowę pszczół w porównaniu z rzepakiem konwencjonalnym. W przypadku upraw komercyjnych na wielką skalę miałoby to trudne do przewidzenia skutki na populacje całego szeregu ptaków i owadów na pewno jednak zaostrzając trwający od ponad 50 lat proces ich degradacji w wyniku przemysłowego rolnictwa.
Protagoniści nowej technologii nie widzą w tym problemu. "Jak zwykle, gdy stosuje się techniki zwalczania chwastów, korzystają jedne i tracą inne gatunki", powiedział dla Nature News Tony
Combes z grupy lobbyistycznej Agricultural Biotechnology Councils.
Friends of the Earth krytykują badania w formie, w jakiej zostały one przeprowadzone - czarne i białe, uprawy gm i tradycyjne - nie uwzględniając przy tym walorów i wymogów organicznego rolnictwa ukierunkowanego na rozwój
bioróżnorodności.
"Program badań skierował uwagę na problem balansu", powiedział Chris Pollock, przewodniczący Komitetu Badawczego FSEs'.
Tim Yeo z bloku partii konserwatywnych zażądał wstrzymania wszelkich wysiewów gmo w WB do momentu udowodnienia w dal
szych badaniach, że są one bezpieczne.
W badaniach brało udział ponad 150 naukowców, przebadano 1 mln chwastów i 2 mln owadów, dotychczasowe badania kosztowały 8,5 mln €.
(05.2005)
more...

-------------

Komisja Europejska zezwoliła na uprawę 17 odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 produkującej własną truciznę, o której jeszcze przed rokiem, w trakcie sprawdzania dokumentacji tego produktu, rząd Wielkiej Brytanii stwierdził, że brakuje zasadniczej wiedzy na temat tego, jakie nowe sekwencje genowe on zawiera. Ostatecznie stwierdza się, że "rząd UK uważa za stosowne przeprowadzenie dalszych badań ryzyka na MON 810." W swojej decyzji komisarze powoływali się na dyrektywę EC/90/220, mimo, że od czasu jej wejścia w życie w 1998 roku pojawił się cały szereg dowodów na negatywne oddziaływanie tego biotech-produktu na środowisko. Między innymi:

 • Studia szwajcarskie dowodzą zmniejszoną ilość latających owadów na polach obsianych kukurydzą Bt (bakteria ziemna bacillus thuringiensis, która miała być dawcą genów dla MON 810)
 • Studia z 2003 roku wykazują zmniejszenie wagi dżdżownic żerujących na polach gm w porównaniu z polami obsianymi tradycyjnie
 • Studia szwajcarskie wykazały, że trucizna Bt raz wysianej kukurydzy pozostaje w ziemi na drugi rok.

Zezwolenie na wysiew MON 810 będzie rozpatrywane ponownie w 2006 r., tym razem na podstawie nowej dyrektywy EC/2001/18 określającej zaostrzone badania wpływu gmo na środowisko.
W obliczu powyższych faktów (wyników naukowych badań i zaistniałej luki prawnej),
www.gmofree-europe.org zwraca się do rządów o wstrzymanie wysiewu i kontaminacji pól ryzykownym materiałem gmo.
Artykuły 16 i 18 dyrektywy EC/2002/53 zezwalają na podjęcie takiego kroku. more...
(10.2004)

-------------
US-amerykańska organizacja naukowców Union of Concerned Scientists ostrzega przed masową kontaminacją tradycyjnych materiałów siewnych przez GMO. W chwili obecnej stopień kontaminacji w USA osiągnąć miał 50% nasion kukurydzy, soi i do 80% rzepaku. Wyniki badań niepokoją szczególnie na tle dotychczas zakładanego stopnia kontaminacj
i = 1%, wpływ na zdrowie ludzi nieznany. Analiza "Gone to Seed" do wglądu na stronach www.ucsusa.org . Akademia Nauk US potwierdza konieczność dalszych badań nad skutkami GMO dla zasobów ludzkiej żywności i gatunków. http://www.organicconsumers.org/ge/vermont032504.cfm
(03.2004)

-------------
-
CENTRAL SCIENCE Laboratory: pyłki rzepaku mogą być roznoszone przez pszczoły na odległość 26km.

-SCOTTISCH CROP Research Institute: tylko radykalne, wielokrotne spryskiwanie superherbicydami jest w stanie w ciągu 5 lat uwolnić ziemię od raz wysianego na niej materiału gmo, bez stosowania chemicznych środków proces rekonwalescencji ziemi trwać może do 16-tu lat, do osiągnięcia poziomu kontaminacji upraw poniżej 1%, uważanych w UE za "wolne od gmo".

University of Reading: rzepak oleisty gmo krzyżuje się w drodze zapylenia z dziko rosnącymi gatunkami kapustowatych brassicaceae

 • (kalarepa, rzepa, buraki pastewne, rzodkiew, sałata, kalafior) tworząc superchwasty, w lutym br. londyński Institute of Science in Society informował, że testowany w WB rzepak gmo jest w stanie krzyżować się z brokułami, gorczycą i kalafiorem;
 • Central Science Laboratory: pyłki rzepaku mogą być roznoszone przez pszczoły na odległość 26km;
 • Scottish Crop Research Institute: tylko radykalne, wielokrotne spryskiwanie superherbicydami jest w stanie w ciągu 5 lat uwolnić ziemię od raz wysianego na niej materiału gmo, bez stosowania chemicznych środków proces rekonwalescencji ziemi trwać może do 16-tu lat, do osiągnięcia poziomu kontaminacji upraw poniżej 1%, uważanych w UE za "wolne od gmo";
 • Tysiące Brytyjczyków podpisało listę "Zielonych Rękawic" obligując się tym do praktykowania "cywilnego nieposłuszeństwa" i wyrywania z ziemi gmo, jeżeli rząd zezwoli na ich uprawę. more...

(10.2003) http://www.organicconsumers.org/ge/hazards101503.cfm

-------------
"WYDAJE SIE niezwykły nie tyle sam fakt, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, ale że zdarzała się ona nagle i wielokrotnie sprawiając, że przypadkowe rośliny krzyżowały się ze sobą i w ten sposób uodparniały na 3 różne rodzaje herbicydów...
....jedną z takich roślin odpornych na 3 herbicydy znaleziono ponad 550 m od miejsca, z którego pochodził pyłek.
.. nawet niewielki procent krzyżówek dokonywanych poza polem doprowadza do znacznego transferu genów przez pyłek." Jim Westwood, Departament of Plant Technology, Physiology and Weed Science, Virginia, , Marzec 2001,Raport ISB na temat kanadyjskich badań dot. samosiejek rzepaka olejowego. http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

 

(05.2005) Problem miód

Drogi Konsumencie. Zapewne cieszy Cię, jeżeli przy kupnie miodu nie zauważasz na etykiecie słoika uwagi typu: "zawiera GMO". Miód w UE, nawet, jeżeli pszczoły zbierały go z pól z roślinami gm nie będzie zawierał takiego oznaczenia z dwóch powodów:

 1. miód nie jest zmienionym genetycznie w myśl ustawy 1829/2003 środkiem żywnościowym lub paszowym. Ustawa ta określa jedynie oznaczanie produktów, które "zostały wytworzone z gmo", "składają się z gmo" lub "powstały za pomocą gmo." Zadna z tych opcji nie dotyczy miodu.
 2. w sensie prawnym miód nie posiada dodatków, również pyłek nie stanowi takiego, dlatego do określania %gmo brana jest pod uwagę cała masa miodu, zawartość pyłku w miodzie, nawet w przypadku zaliczenia go do technicznej, niezamierzonej kontaminacji, nie przekracza 0,1-0,5% masy miodu, tym samym pyłek występuje zawsze poniżej 0,9% zawartości GMO, od której produkty "stają" się GMO. W przypadku określania %gmo na ilość pyłku, co najmniej dla miodu z bezpośredniego otoczenia GMO zawartość GMO przekraczałaby 0,9%.. www.transgen.de

W ten sposób przy pomocy matematyczno-prawnych kruczek-sztuczek udało się brukselskim ustawodawcom w przypadku miodu to, co udało im się już w przypadku upraw zbóż - deklaracja czegoś, co nie jest jako coś, co jest, czyli 0,9%GMO jako NIE-GMO. Jedynym wyjściem z tego pomylonego koła rzeczy identycznych, które są w sposób oczywisty nieidentyczne, ekwiwalentnych nieekwiwalencji oraz definiowania jako rzeczywistość czegoś, co w sposób ewidentny nie jest rzeczywistością i powrót do normalności jest kupno miodu ORGANIC lub BIO.

-------------

 • Genetycznie zmieniony ryż testowali w wielkoobszarowych próbach polowych przez lata naukowcy Huazhong Agriculture Universität w prowincji Hubei. Co najmniej 900-1200 ton tego ryżu miało dostać się do łańcucha żywnościowego, twierdzi Greenpeace na podstawie wypowiedzi handlarzy materiałem siewnym i rolników. Nieznana jest dalsza droga ryżu, Greenpeace jest zdania, że znalazł się wszędzie tam, gdzie dociera chiński ryż i żąda międzynarodowej akcji jego wykrycia i zwrotu. Ryż zawiera geny bakterii Bacillus thuringiensis Bt, wyniki badań na zwierzętach miały potwierdzać jego alergenność.
 • Według obowiązujących przepisów Unia powinna coś zrobić, pytanie, czy zrobi więcej niż w przypadku kukurydzy Bt10 koncernu Syngenta:

1. Komisja Europejska zapewniła, że do Europy dostało się tylko 8 kg (6kg do Francji i 2 kg do Hiszpanii) materiału siewnego Bt10 do badań laboratoryjnych i w latach 2001-2004 tysiąc ton (www.transgen.de), ale że kukurydza nikomu nie zaszkodzi...
2. Komisja i Syngenta przyznały, że Bt10 i Bt11 pomylono ze sobą, jako że są identyczne i zwróciła się do Syngenty z prośbą o udostępnienie charakterystyki molekularnej celem opracowania procedur testowych do wykrywania Bt10
w żywności, na co koncern przyrzekł udostępnić odpowiednią dokumentację...
Bt10 zawiera antybiotykowy markergen Bt11 nie zawiera takiego, co ma na myśli Komisja lub Syngenta (???) twierdząc, że odmiany są identyczne???????????????
3. Syngenta wzbrania się przed ujawnieniem krajów które otrzymały część dostaw, Komisja Europejska ze swej strony stara się nadal o utrzymanie mitu o pełnej kontroli nad transgenami zapewniając, że część Bt10 do badań laboratoryjnych (8kg) została w międzyczasie doszczętnie znis
zczona...

-------------

 • To, że koegzystancja między uprawami tradycyjnymi a hybrydami jest nieograniczenie możliwa dowiodły próby polowe z odmianami MON810 przeprowadzane na 300 ha w Niemczech w 2004. Wystarcza 20-metrowy skoszony pas między mniejszymi polami, a w przypadku wielkich pól nie jest konieczny nawet taki, aby poziom kontaminacji był niższy od wartości granicznej 0,9%, którą uznano w UE za wskaźnik BRAKU-transgenów w zbożu i żywności. Niemieccy naukowcy stwierdzili również, że MON810 występuje tylko w stanie szczątkowym w miodzie i że nie ma żadnego oddziaływania na pszczoły... www.transgen.de
  Wyniki powyższe nie przekonują zdaje się również Ministerstwa ds. Rolnictwa i Zywności, o czym świadczyć może brak zleceń na dalsze badania dla przeprowadzającego je konsorcjum. Ministerstwo zamierza przeprowadzić własne, rozszerzone o wpływ na bioróżnorodność. (p.również
  BankGMO - wpływ na środowisko, wynik badań GMO w Wielkiej Brytanii.)
  Jak narazie z państw Unii tylko Węgry i Polska zdecydowały się na wstrzymanie wysiewu wprowadzonych na 'lewo' obok obowiązującej nowej wytycznej 2001/18 do indeksu nasion 17 odmian MON810, przy zatajeniu przez wprowadzającą je Komisję Europejską braku dokumentacji monitoringu ze strony Monsanto, (p.wcz.).
  'Niedomówienie' Komisji nie oznacza jak narazie, że jej decyzja zostanie wstrzymana do czasu zbadania jej przez powołaną w tym celu niezależną komisję parlamentarną, czego należałob
  y oczekiwać od demokratycznego systemu sprawowania władzy. Wprowadzone do katalogu odmiany mogą być wysiewane już w tym roku wszędzie tam, gdzie nie stoją temu na przeszkodzie unilateralne zakazy państwowe.

-------------
1.StarLink

2.ProdiGene

3.Oaxaca

(Indie) Liczby tego rodzaju nie przejmują już nikogo: w ubiegłych miesiącach w Vidharbha regionie Maharashtry odebrało sobie życie 243 farmerów, w Andhra Pradesh, od czasu jak trzy miesięce temu Y S Rajasekhar Reddy przejął funkcję Premiera, 400. W Karnataka prowincji, o której szef rządu nie bez dumy mówi, że stała się autostradą dla technologii informatycznej i biotechnologii, 300; premier Dharam Singh nie ma czasu na problemy rolników, zajęty jest utrzymywaniem politycznego balansu na szczeblu rządowym. Coraz więcej farmerów decyduje się na ostateczne rozwiązanie piętrzących się przed nimi problemów, większość z nich to ludzie poniżej 45 lat.
Głównym problemem Indii jest woda, jej zasoby ograniczone i oszczędne nią gospodarowanie było od tysięcy lat domeną rodzimego systemu uprawy roli, aż do momentu podjęcia na szczeblu rządów decyzji rozwoju zbóż hybrydowych i gm. Wspierane masowo rządowymi
dotacjami rozwinęły się uprawy wyprodukowane w laboratoriach wielkich koncernów biotechnologicznych, rozprzestrzeniając się coraz intensywniej na terenach suchych stanowiących 75% całości areału uprawnego. Ich uprawę na taką skalę umożliwiły fundusze kooperacyjne wielkich jak Bayer, Cargill, Dow, Monsanto, Novartis, Pioneer, Syngenta, wspomagane efektywnie w tym zakresie funduszami rządowym krajów zachodnich na rozwój gospodarczy.
Problemem Indii jest brak wody, problemem hybryd i gm jest jej "pragnienie.
" Uprawiany np. w prowincjach Punjab i Harjana wysokowydajny ryż tradycyjny wymagał 3000l wody na 1kg ziarna, hybrydy potrzebują do 5000l, gm więcej. Podobnie jest z innymi kulturami.
Połączenie dużego wkładu środków chemicznych (pestycydów, herbicydów, n
awozów sztucznych) ze zbożami high-tech doprowadziło w krótkim czasie do katastrofalnego obniżenia poziomu wód gruntowych i erozji gleby, rozwój ten nie był w żadnym jego stadium przedmiotem oficjalnych raportów gremiów naukowych, wydając indyjskie rolnictwo samowoli koncernów agrarno-chemicznych, wyzwalając tym falę bankructw. Obawiający się pomówień o "krwiożerczą technologię" indyjscy naukowcy, otrzymali poparcie ze strony największych: US- International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application (ISAAA) światowego konsorcjum promującego gm - inicjowana na dniach druga "zielona rewolucja" ma wszystko zmienić. http://www.organicconsumers.org/corp/suicide080204.cfm

"Jeżeli administracja nie depnie już niedługo na hamulec, to zbliżamy się do monumentalnego zatrucia najważniejszych środków spożywczych", stwierdza prof. gentyki Joe Cummins z Uniwersytetu Ontario, mając na uwadze prowadzone przez biotechnologię polowe próby z genetycznie zmienionymi roślinami uprawnymi produkującymi na potrzeby farmacji surowce do produkcji szczepionek i leków. Profesor wymienia trzy główne zagrożenia wynikające z faktu tych upraw dla zdrowia człowieka:

 • przyjmowanie szczepionek przez spożywanie zakontaminowanej nimi żywności może powodować uodpornienie się na nie wirusów i bakterii
 • antyciała i białka w jedzeniu mogą prowadzić do masowych alergii i wyłączenia systemu immunologicznego człowieka
 • częstym sposobem zmuszania rośliny do produkcji antyciał jest wprowadzanie w nią genetycznie manipulowanego wirusa roślinnego, nieuniknionym jest, że podczas żniw część z nich dostaje się do ziemi, ich oddziaływanie na środowisko jest zupełnie nieznane.

W USA zezwolenia na uprawy komercyjne farmakologicznych gmo oczekiwane są w najbliższym czasie. Firma Ventria zamierza być pierwsza, wysiewając w Kaliforni ryż produkujący ludzkie białka lactoferrin i lysozym, oba mają służyć do produkcji antybiotyków. Nie pozostaje w tyle UE, starając się wykroić dla siebie przysługującą jej część wielkiego tortu, którego ostateczna degustacja przypadać ma na koniec obecnego dziesięciolecia (p. bank gmo) i zamierza poświęcić 12 mln € na szczepionkę p. wściekliźnie, gruźlicy, cukrzycy, aids. Projekt o nazwie Pharma-Planta jednoczy wysiłki 11 państw. Ze względu na wrogo nastawioną konsumencką i rolniczą Europę, projekt realizowany będzie w Afryce Południowej. mehr... i http://www.molecularfarming.com/stats.html

-------------
ProdiGene, największy w branży koncern biofarmacji prognozuje: w 2010 r. 10% upraw kukurydzy w USA produkować będzie szczepionki i leki o wartości 200 mld$.

http://www.organicconsumers.org/ge/bravenewge030804.cfm
p.również eksplozja cukrzycy

-------------
RYZ PRODUKUJACY hIGF, pochodną insuliny i sztucznego hormonu wzrostu rBGH rośnie na polach Kanady http://www.organicconsumers.org/ge/pharmrice031104.cfm

-------------
Organic: Nowa odmiana bawełny w Indiach

Agricultural Research Institute (IARI), w Indiach, udało się wyhodować nową odmianę bawełny odporną całkowicie na główne szkodniki bawełny. Roślina nie wytwarza własnych pestycydów przeciwko szkodnikom jak bawełna Bt i nie wymaga stosowania żadnych pestycydów (12-13 oprysków w przypadku bewełny tradycyjnej), naukowcy nie uodpornili samej rośliny, a jedynie przesunęli okres jej wegetacji umożliwiając jej zbiory przed okresem monsunów, gdy wilgotność powietrza przewyższa 70% stwarzając tym dogodne warunki dla rozwoju szkodników. Normalna bawełna siana jest w maju i zbierana w październiku, bawełna IARI siana jest w lutym, jej kapsuły wykształcają się w maju/czerwcu, suchym, gorącym okresie lata, kiedy zarazy nie występują. Bawełna jest mniej wydajna niż bawełna tradycyjna, ale jej skrócony o 40 dni okres wegetycyjny i całkowita redukcja pestycydów robią z niej produkt konkurencyjny w odniesieniu do b. tradycyjnej, stwierdza IARI. W kontekście powyższego coraz realniejszym staje się partnerstwo i współpraca krajów Azji Płd-Wschodniej w ramach paktu o wymianie handlowej SAFTA oraz stopniowe wypieranie z rynków tych krajów produktów zagranicznych, głównie produktów gm, takich jak bawełna Bt. more...

-------------
Porażka Monsanto Koncern rezygnuje z dalszych prac badawczych nad batatem-gm odpornym na choroby wirusowe. Batat tradycyjny wyhodowany w Ugandzie w okresie krótszym i przy mniejszym nakładzie kosztów wykazuje prawie 100% odporność na choroby wirusowe. Porażka Monsanto jest na tyle znaczące, że był to do tej pory największy projekt biotechnologii w Afryce mający zapoczątkować tak zwaną 'zieloną rewolucję'. http://www.organicconsumers.org/corp/smokescreen031004.cfm

-------------
SEZON 2002 W INDIACH załamanie się produkcji bawełny GMO, bawełna Bt Monsanto daje 5-7 razy mniejsze plony w porównaniu z gatunkami tradycyjnymi
http://www.organicconsumers.org/ge/bt_cotton.cfm

-------------
ZWOLENNICY ROZWIAZAN światowych problemów z żywnością metodą technologiczną przeprowadzili dodatkowe badania (ostatnie z nich zostały opublikowane w grudniu 1999), których wynik sugerował, że pewne rodzaje genetycznie zmodyfikowanych roślin mogą mieć szkodliwy wpływ na mikro-organizmy glebowe. O ironio, ten zestaw wyników sytuuje uprawy ekologiczne na szczycie listy rozwiązań światowego niedostatku żywności, jeżeli zaś chodzi o inżynierię genetyczną, znajduje się on na samym dnie, natomiast w sprawie technik konwencjonalnych gdzieś pośrodku. http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

-------------
NEW SCIENTIST 1999r.: genetycznie zmodyfikowana soja firmy MONSANTO ma tendencje do zwolnionego wzrostu i nadmiernego podziału łodygi w wysokiej temperaturze. Jest to zapewne rezultat niezamierzonych zmian w fizjologii rośliny wywołanych przez dodanie genu uodparniającego soje na glyfosat(?!), herbicyd produkowany przez MONSANTO pod nazwą "Roundup". W porównaniu z tradycyjną soją hodowaną w tych samych warunkach, zaowocowało to 40% stratami w plonach. http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

-------------GENETYCZNIE ZMODFIKWANA BAWEŁNA ODPORNA NA HERBICYDY
- deformacja korzenia, zniszczenie rośliny lub całkowite straty w plonach w 4 stanach w U
SA w 1997 i 1998. http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

-------------GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE SOJA, BAWEŁNA, RZEPAK OLEJOWY I BURAK CUKROWY
- od 1996 dają niższe plony.
http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

-------------RAPORT ONZ W SPRAWIE GLOBALNEGO POPYTU NA ŻYWNOŚĆ DO ROKU 2030: " ...Istnieje wystarczający, o ile nie nadmierny potencjał produkcji żywności, który jest w stanie sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu.

"ZAŁOŻENIA ONZ DO ROKU 2030
-57% wzrost produkcji żywności przekroczy znacznie zapotrzebowanie na pożywienie rosnącej populacji.
-Konsumpcja żywności w krajach rozwijających się wzrośnie z 2626 kcal. dziennie na osobę (1990) do 3020 kcal (2030r.)
-Przy użyciu współczesnych technologii, uprawy w krajach rozwijających się wzrosną o 70 %
(prognozy te zakładają jedynie 0,8% roczny wzrost w plonach zbóż.)

W powyższych wyliczeniach NIE wzięto pod uwagę produktów GM
Badania przeprowadzone w instytucie Marker Assisted Breeding ( MAB) dowodzą, że faktyczny wzrost plonów będzie możliwy bez uciekania się do metod inżynierii genetycznej.
"Technologia genetyczna daje rozwiązanie problemu, którego nie ma." http://www.binternet.com/~nlpwessex/Documents/monsantomab.htm http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

-------------
Wspierając istniejące struktury w sferze wyżywienia, UE wydaje około 50 mld euro rocznie na subwencje agrarne i bezpośrednie wsparcie dochodowe. Z tego 38 mld przeznaczane jest na regulację produkcji włącznie z magazynowaniem i niszczeniem środków żywności. http://storytel.republika.pl/EKD.html (11)

-------------
W sensie międzynarodowej sprawiedliwości dalsze subwencjonowanie nadwyżek produkcyjnych UE jest etycznie nie do przyjęcia. Dlatego należy znieść wyrównania eksportowe i zlikwidować produktowe dopłaty wyrównawcze na korzyść handlowo-neutralnych pomocy strukturalnych dla rolnictwa. Ponadto konieczne są dalsze ograniczenia ilości produkcji, aby dać krajom rozwijającym się i kandydatom na przystąpienie do UE rynkowe szanse. Najważniejszym wkładem do likwidacji nadwyżek są reformy premii na powierzchnię i zwierzę i wprowadzenie standartów ekologicznych. http://storytel.republika.pl/EKD.html (81)

-------------
"To hańba żywić ludzi ziemniakami GMO", powiedział w wywiadzie dla BBC Devinder Sharma, czołowy ekspert ds. organicznego rolnictwa Indii i wyjaśnił, że "ziemniak GMO, o którym mowa zawiera 2,8% protein, 0,6-0,8% więcej niż normalny" Są to argumenty Departamentu Biotechnologii, ale "Jeżeli oni naprawdę chcą zlikwidować głód w świecie, to niech najpierw sprawią, że 50 mln ton marnującego się na hałdach zboża rozdanych zostanie wśród głodujących. I zanim zapytasz mnie, dlaczego, pozwól mi powiedzieć, że 25 mln ton z tego to pszenica, zawierająca cztery razy więcej protein niż ziemniak." http://organicconsumers.org/organic/062903_ORGANIC_INDIA.cfm

-------------
"78% wszystkich niedożywionych dzieci poniżej lat 5 żyje w krajach gdzie są nadwyżki żywności" http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=GMO_broszura

-------------
Stawiany rolnictwu ekologicznemu zarzut, że nie jest w stanie wyżywić świata nie potwierdza się w przeprowadzonych w USA studiach.

w 69 zbiorach kukurydzy, wydajność równa była 94% wydajności upraw konwencjonalnych,

w 55 zbiorach soi, wydajność równa była 94% wydajności upraw konwencjonalnych,

w 16 zbiorach pszenicy, wydajność była równa 97% wydajności upraw konwencjonalnych,

w 14 latach porównawczych badań pomidorów, wydajność nie różniła się.

Największy wzrost znaczenia rolnictwa organicznego zaznaczył się w krajach rozwijających się, gdzie uprawy organiczne drobnych rolników spowodowały 'dramatyczny' wzrost wydajności, redukcję plag, polepszenie jakości gleby i wzrost smaku i wartości odżywczej produktów. Np. w Brazylii, wydajność kukurydzy zwiększyła się na zielonym nawozie i płodozmianie w zależności od 20-250%, w Etiopii kukurydzy na kompoście 3-5 razy, w Nepalu na agro-ekologicznym systemie upraw do 175%. http://organicconsumers.org/Organic/organicsuperior1002.cfm

-------------
Uwzględniając to, że produkty wielkotowarowego rolnictwa ulegają ciągłemu "wyjałowieniu", co powoduje stałe zwiększanie zapotrzebowania na jego masę. O tym, że małe jest piękne nikt nie chce słyszeć. http://storytel.republika.pl

Percy Schmeiser nie jest jedyną ofiarą Monsanto. Roszczenia giganta dotyczą 500 farmerów rocznie i do chwili obecnej (2005) uwieńczone zostały sumą 15mln$. "Farmerzy byli sądzeni za posiadanie ziarna gmo, którego nie zakupili, nie chcieli, nie wykorzystywali i nie mogli sprzedać", mówi Tom Wilej, farmer z Płn. Dakoty.
Kontaminacja ziarna w wyniku zapylenia jest tylko jedną z wielu form dopuszczenia się kradzieży "intelektualnej własności". Rolnik musi liczyć się również z tym, że raz wysiane ziarno-gm przetrwa na jego polu w formie wysypu prz
y zbiorach przez parę lat (p. Scottish Crop Research Institute) i rodzić będzie nadal roszczeniowy materiał-gm, kontaminując ziarno konwencjonalne. Dlatego, nawet jeżeli rolnik zrezygnuje z wysiewania i upraw raz kontraktowanego materiału siewnego-gm, nie oznacza to, że stał się niewinny.
Monsanto zatrudnia 75 pracowników do tropienia przestępstw patentowych i zaskarżania farmerów.
http://www.chattoogariver.org/index.php?req=monsanto&quart=Su2005

-------------

Nie byly ani " popierane, tolerowane, ani akceptowane", łapówki, jakie w latach 1997-2002 płacone były przez managerów i pracowników koncernu Monsanto indonezyjskim urzędnikom. Dochodzenia prokuratury w związku z łamaniem prawa antykorupcyjnego USA wykryły 140 takich przypadków. Ostatni miał miejsce w 2002.
Jeden z managerów koncernu pr
óbował przekupić szefa indonezyjskiego urzędu płacąc mu 1,5 mln$ (1,15 mln€) w zamian za rezygnację z wymaganych testów środowiskowych dla bawełny-gm. Monsanto mial zdeklarowac sumę jako "honorarium doradcze".
"Firmy nie mogą tak po prostu kupowac sobie przywilei obcych rządów", zdenerwował się prokurator naczelny USA, Christopher Wray.
Monsanto
przejął za poczynania swoich pracowników pełną odpowiedzialność, twierdząc, że nie były one ani " popierane, tolerowane, ani akceptowane." W ten sposób koncern zredukował wymiar kary... 1mln$ dla prokuratury i 0,5mln$ dla Nadzoru Giełdy, poza tym Monsanto musi poddawać się w następnych trzech latach 'zaostrzonym' kontrolom.
Badanie 'śliskiej' sprawy ze strony indonezyjskiej nie zostało jeszcze zakończone.

(styczen 05)
mehr...

-------------Genetycznie modyfikowane uprawy stanowią w przeciwieństwie do upraw tradycyjnych "intelektualną własność" produkujących je koncernów chronioną nadanym patentem. Kontaminacja pól daje koncernom możliwość egzekwowania tych praw na drodze sądowej p.Percy Schmeiser . Związany z tym strach rolników przed procesami sądowymi powoduje przestawianie się na GMO "dla świętego spokoju" i umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się upraw GMO.

-------------
Ponad 90% zmodyfikowanej genetycznie soi na świecie znalazła się w w posiadaniu jednego tylko koncernu Monsanto. (p.również www.voteyeson27.com )

-------------

Coraz więcej Monsanto)

Konsumencie, jeżeli nie chcesz jeść GMO, nie musisz. Zywność modyfikowana genetycznie musi być w Europie oznaczana. Zauważ jednak, że nie każda.

Komisja Europejska rozstrzygnęła spór o oznaczanie witamin, dodatków do żywności i aromatów wyprodukowanych przy użyciu genetycznie modyfikowanych organizmów: nie muszą być one oznaczane jako GMO. Przykładowo (lipiec 2004) na rynku można było nabyć następujące:

STRONA GŁOWNA

STREFY WOLNE OD GMO