...gmina musi mieć program ochrony środwiska w którym może zakazac lub
ograniczyć gmo ze zwględu na różne cele środowiskowe, zdrowotne, gospodarcze
np, rolnictwo ekologiczne,
Programy te uchwala rada gminy na wniosek zarządu, tez zarząd wprowadza zminy w
programi a rada uchwałą -zatwierdza zmiany

Poniżej przepisy prawne mające tu zastosowanie:

Dz.U.01
.142.1591 2002.03.31 zm. Dz.U.02.23.220
2002.06.22 zm. Dz.U.02.62.558
2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Rozdział 2

Zakres działania i zadania gminy

Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszyst
kie sprawy publiczne o
znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa
w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należ
y do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej, (...)
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
..........
...................................................................
USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 z dnia
20 czerwca 2001 r.)


Art. 17.
1. Zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekolo
gicznej
państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony
środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez zarząd
jednostki wyższego sz
czebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.
3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program
ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.

Art. 18.
1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala od
powiednio sejmik
województwa, rada powiatu albo rada gminy.
2. Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy sporządza co 2
lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie
powiatu lub radzie gminy.

..........
.............................................................
Te programy gminne muszą realizowac politykę ekologiczną państwa ona jest tutaj

http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/pol_ekoII_nowy
/

z niej najaważeniszy dla gmo
jest pod rozdział
3.7. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa
a w nim takie zapisy jak
poprawa stanu środowiska - usunięcie lub ograniczenie zagrożeń dla zachowania
różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
opracowanie prawnych i technicznych rozwiązań mających na celu zapewnienia
bezpieczeństwa biologicznego kraju - w tym przeciwdziałanie negatywnym skutkom
wprowadzania do środowiska genetycznie modyfikowanych organizmów,

tyle jeśli chodzi o podstawy prawne, teraz trzeba namówić zarząd gminy a
by
naniósł odpowiednie zapisy w programie ochrony srodowiska no i rada musi to
uchwalić

ENJOY
mag


_______________________________________________
gmo mailing list
http://most.org.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/gmo